Kostel sv. Jakuba

Na konci 18. st. se přestalo v okolí kostela pohřbívat, na počátku 19. st. byl hřbitov zrušen. Cenný barokní interiér (klenby, štuky, dveře).

Původně gotický kostel sv. Jakuba pochází z 2. poloviny 13. století. V době založení byl zasvěcen sv. Christoforu, ochránci brodů a cest, v roce 1569 došlo k jeho rozšíření a novému zasvěcení sv. Jakubu. V roce 1702 byla směrem do náměstí přistavěna barokní kaple sv. Barbory. Pod ní vznikla krypta pro pohřbívání významných osobností města a v průběhu válek o dědictví rakouské v polovině 18. století také jako místo posledního odpočinku padlých důstojníků. V roce 1719 byly na kruchtu kostela pořízeny varhany, náležející dosud mezi nejzachovalejší barokní nástroje v Čechách. Podobu kostela změnila rozsáhlá barokní přestavba v letech 1753-1763,kdy byla rozšířena chrámová loď, přistavěna věž a vytvořeno monumentální západní průčelí se sochami sv. Josefa, Jakuba a sv. Barbory. Na místě původního vstupu do kostela vznikla kaple sv. Josefa s druhou kryptou v podzemí (obě krypty zanikly za Josefa II.). Rozsáhlé úpravy se dotkly také výzdoby kostela, do interiéru byly pořízeny nové oltáře s kvalitními obrazy jezuity Ignáce Raaba. Křtitelnice, kazatelna a sochařská výzdoba oltářů je dílem dalšího jezuity Süsmayera. Na prostranství kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, na kterém bylo pohřbívání ukončeno roku 1771. Na počátku 19. století byly staré hroby zarovnány a roku 1844 byla zrušena hřbitovní zeď. Zachována zůstala pouze její část na jižní straně kostela. Do ní bylo vestavěno schodiště, v roce 1848 doplněné vázami na žulových hranolech a sochami sv. Aloise a sv. Františka Xaverského s klečícím černochem, které patřily patrně k původní výzdobě kostela a jsou také nejspíše dílem Süsmayera.Socha Immaculaty před kaplí sv. Barbory stála u původního vstupu na hřbitov.

Kostel sv. Jakuba se nachází ve městě Týně nad Vltavou, v jihozápadní části náměstí Míru. Jeho severovýchodní fasáda s hranolovou věží je orientovaná do náměstí. Na východ od kostela se rozprostírá areál fary (děkanství) čp. 220, který je zapsán jako nemovitá kulturní památka ve státním soupisu. Kostel je umístěn na tarasu, který se uplatňuje od jihu, od řeky Vltavy, kde je vysoká omítnutá zeď. Jedná se o jednolodní kostel, jehož obdélná loď je plochostropá s fabiónovou římsou po obvodě a se štukovými zrcadly uprostřed a po stranách. Na východě navazuje na loď zúžený trojboce zakončený presbytář, který je zaklenut dvěma poli křížové klenby a paprsčitým závěrem, jejíž žebra se sbíhají ve svornících a dosedají na konzole ve tvaru obráceného jehlanu. Podél JZ stěny presbytáře je obdélná úzká sakristie zaklenutá třemi poli nízké plackové klenby s oddělujícím širokým pasem, která v zimě plní funkci kaple. Před jižní a severní stranou lodě je předsazena kaple sklenutá neckovou klenbou se štukovým zrcadlem dosedající po obvodě na profilovanou římsu. Před severní fasádu lodě v její západní části je předsazena hranolová věž – zvonice s barokní helmicí.

Areál kostela sv. Jakuba se nachází ve městě Týně nad Vltavou, v jihozápadní části náměstí Míru, jehož SV fasáda je orientována do náměstí. Kostel tvoří významný urbanistický celek v městské zástavbě s dominantním přístupem se sochami od budovy děkanství. Kostel je umístěn na tarasu, který se uplatňuje od jihu, od řeky a je pohledově velmi exponovaný. Kostel sousedí s farou čp. 220, která je rovněž zapsána jako kulturní nemovitá památka. Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu ze 13. století, která byla v době barokní přestavěna do dnešní podoby, má cenné interiéry s hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. V kostele se nalézá řada historických konstrukcí jako je zaklenutí presbytáře dvěma poli křížové klenby s paprsčitým závěrem, sklenutí sakristie plackovou klenbou a necková klenba s profilovanou římsou v obou kaplích. Interiér kostela pochází z barokní doby, kde se zachovaly portály s protrženým frontonem do kaplí, portál se segmentovým nástavcem v presbytáři a prolomená kasulová okna s vitráží v lodi i v presbytáři. Nad kostelem se dochovaly hodnotné krovy s ležatou stolicí a dvěma úrovněmi hambalků. Památková ochrana se vztahuje na celý areál kostela, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Adresa
Kostel sv. Jakuba
nám. Míru
Týn nad Vltavou 375 01

Novinky e-mailem

Přihlásit se k odběru novinek